Voorwaarden & condities

UDEX Logistics treedt uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van expediteur. Op al onze expeditie werkzaamheden zijn de meest recente Nederlandse Expeditievoorwaarden (2018) van kracht, gedeponeerd door de FENEX ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze voorwaarden zijn te downloaden en in te zien op www.fenex.nl . Behoudens andersluidend schriftelijk (tijdig) tegenbericht (voor opdracht-acceptatie) bent u bekend en akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden uwerzijds worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Te allen tijde prevaleren de Fenex condities boven eventuele condities uwerzijds. Te allen tijde is alleen Nederlands recht van kracht. De rechtbank Almelo is bij uitsluiting bevoegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vorderingen van douane autoriteiten uit welken hoofde dan ook.

UDEX Logistics hanteert standaard een strikte betalingstermijn van maximaal 21 dagen netto, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Door offerte acceptatie verklaart u akkoord te zijn met deze betalingstermijn. Opdrachtacceptatie enkel na positieve kredietbeoordeling door onze credit control partner. Eventuele (kopie) POD’s / CMR’s worden op verzoek nagestuurd.

Voor alle aanvullende diensten, zoals op- en overslag hanteren wij de Fenex Nederlandse Opslagvoorwaarden. Ook deze voorwaarden zijn onderstaand te downloaden, evenals op www.fenex.nl.

Download Nederlandse Expeditievoorwaarden

Alle internationale transporteurs welke door ons worden ingezet, zijn dwingendrechtelijk verzekerd conform de CMR-voorwaarden. Via de website van Fenex zijn deze te downloaden.

Warehousing
Wij opereren onder de meest recente LSV-voorwaarden welke te alle tijde van kracht zijn. De meest recente voorwaarden zijn in te zien via www.fenex.nl of hierbij in te lezen.

spoedofferte aanvragen